Bel 02 356 52 70 bij overlijden

Algemene Voorwaarden

Identificatie van de partijen

Deze website is eigendom van
Uitvaartcentrum Trouchau N.V.
Edingensesteenweg 129, 1500 Halle, België
BE 0502 628 165 – RPR Brussel – Nederlandstalige Afdeling
Telefoon: 02 356 52 70
E-mail: [email protected]

Algemeen

Uitvaartcentrum Trouchau NV is lid van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers (funebra.be) en voldoet aan de deontologische code die van toepassing is op alle aangesloten ondernemingen. Haar hoofdactiviteit is de zorg voor de overledenen en de volledige organisatie van de uitvaart, evenals de verkoop van diverse funeraire artikelen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Uitvaartcentrum Trouchau NV enerzijds, en de klant anderzijds, o.a. doch niet beperkt tot de rechtshandelingen die worden gesteld of tot stand komen middels het gebruik van de webshop, de ondertekening van de bestelbon, alsook de overige afspraken die zowel mondeling als schriftelijk worden gemaakt tussen Uitvaartcentrum Trouchau NV en de klant.

Door gebruik te maken van onze website, alsook ondertekening/aanvaarding van onze bestelbon, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden sluiten de algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk uit. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk door Uitvaartcentrum Trouchau NV worden goedgekeurd.

Beschrijving van onze website en webshop producten

Uitvaartcentrum Trouchau stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website wordt geverifieerd en betrouwbaar is, dit is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op deze website technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Ons uitvaartcentrum kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongepaste, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op deze website. De informatie kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of verwijderd. De NV Trouchau wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat de bezoeker zal maken van de inhoud van deze website.

Wij bieden een webshop aan, waar u kunstzijden of natuurlijke bloemen kunt bestellen volgens de beschrijving zoals vermeld op de website. Bij bestelling van verse bloemen, gaat de klant akkoord met mogelijke kleine afwijkingen, daar de levering van verse bloemen steeds afhankelijk is van de beschikbaarheid op de dagmarkt.

Prijs en betaling

Betaling van facturen dient uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Niet of laattijdige betaling geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van een nalatigheidsintrest van 1,00% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, alsook een forfaitair schadebeding van 10,00% op het factuurbedrag.

Wat de bestelling van bloemen via de webshop betreft, staan de prijzen steeds duidelijk op onze website vermeld. Deze zijn inclusief BTW. De prijzen kunnen wijzigingen als gevolg van marktomstandigheden.

Wij bieden u via de webshop de mogelijkheid aan zowel digitaal te betalen (via Mollie) als via overschrijving. Uw bestelling kan pas als definitief worden beschouwd van zodra wij een betaalbevestiging ontvangen hebben. Indien dit niet het geval is, zal uw bestelling nietig worden verklaard.

Bestellingen – totstandkoming overeenkomst

Alle bestellingen worden namens de opdrachtgever en/of ondertekenaar van de bestelbon uitgevoerd, tenzij andersluidend akkoord van Uitvaartcentrum Trouchau NV. Erfgenamen zijn solidair aansprakelijk voor de gehele betaling van de uitstaande schuld. Uitvaartcentrum Trouchau stelt geen facturen op per opdrachtgever/ondertekenaar/erfgenaam.

Herroepingsrecht

Volgens artikel VI.47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument gedurende een termijn van 14 dagen gebruik maken van het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand. Overeenkomstig artikel VI.53-3 ° van het WER kan dit recht echter niet worden uitgeoefend voor de levering van bloemstukken die een gepersonaliseerd lint of kaart bevatten, alsook verse bloemen. Het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op verse bloemen en gepersonaliseerde artikelen.

Facturatie

De factuur wordt opgesteld op basis van de al dan niet ondertekende bestelbon. Er is echter een uitzondering voor bestellingen die zijn geplaatst na de opmaak van deze bestelbon. Deze bestellingen worden ook volledig op de factuur vermeld.

Klachtenafhandeling

Klachten met betrekking tot de facturatie, gebreken in de geleverde goederen en/of uitgevoerde diensten, die op het moment van levering of uitvoering zijn vastgesteld of redelijkerwijs vastgesteld hadden kunnen worden, dienen binnen acht dagen na facturatie, levering of prestatie schriftelijk en aangetekend te worden ingediend bij Uitvaartcentrum Trouchau NV. Na het verstrijken van deze termijn zullen we geen klachten van deze aard meer in overweging kunnen nemen.

Ontbinding van de overeenkomst

In geval van eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever en/of ondertekenaar van de bestelbon, of in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de opdrachtgever en/of ondertekenaar van de bestelbon, is de opdrachtgever verplicht om een forfaitaire schadevergoeding te betalen, gelijk aan 20,00% van de totale waarde van de bestelling, te verhogen met de waarde van eventuele na bestellingen, en dit met een minimum van 500,00 EUR. Reeds betaalde diensten of geleverde goederen worden niet in mindering gebracht van de forfaitaire schadevergoeding.

Partijen erkennen dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd indien de overledene in zijn laatste wilsbeschikking een andere uitvaartondernemer heeft aangewezen. In dat geval is de opdrachtgever en/of ondertekenaar van de bestelbon, dan wel erfgenamen, aan Uitvaartcentrum Trouchau NV de vergoeding verschuldigd voor alle reeds geleverde goederen en diensten, evenals de reeds door Uitvaartcentrum Trouchau NV voorgeschoten kosten.

Aansprakelijkheid

Uitvaartcentrum Trouchau NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, alsook de gevolgen van, lichte en/of gewone fouten, gesteld zowel door henzelf als hun vertegenwoordigers of aangestelden. Ze zijn alleen aansprakelijk in geval van grove of opzettelijke fout tijdens de uitvoering van hun opdracht, waarbij de aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot 750,00 EUR. Uitvaartcentrum Trouchau NV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade, imagoschade, commerciële schade, immateriële schade, noch voor schade veroorzaakt door vreemde oorzaken, overmacht of diefstal.

Uitvaartcentrum Trouchau NV is niet aansprakelijk voor handelingen gesteld door derden, o.a. doch niet beperkt tot de Kerk, uitvaartcentra, crematoria, overheidsdiensten, zowel lokaal als regionaal, medische instanties, etc.

Overmacht

Uitvaartcentrum Trouchau NV kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Uitvaartcentrum Trouchau NV tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Uitvaartcentrum Trouchau NV opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd van 3 maand overschrijdt, en Uitvaartcentrum Trouchau NV zich hierdoor in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn Uitvaartcentrum Trouchau NV en de klant gerechtigd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Uitvaartcentrum Trouchau NV worden teruggestort, onder aftrek van betaling van de reeds geleverde goederen en diensten.

Auteursrechten

Zowel de teksten en de afbeeldingen als de huisstijl of enige andere informatie, al dan niet vermeld op de website of gebruikt door Uitvaartcentrum Trouchau bij het verlenen van haar diensten zijn, tenzij expliciet anders vermeld, beschermd door de internationale auteursrechten.

Het is ten strengste verboden om de door Uitvaartcentrum Trouchau gebruikte afbeeldingen en teksten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, citeren, vertalen, aan te passen, of te wijzigen, op welke manier of in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Uitvaartcentrum Trouchau NV.

 

Geschillen

Elk geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Uitvaartcentrum Trouchau gevestigd is, zijn bevoegd om deze geschillen te behandelen.

PRIVACYBELEID

Privacy en gegevensbescherming

Bij de uitoefening van haar activiteit verzamelt de Uitvaartcentrum Trouchau NV persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van betrokken personen  (opdrachtgever, erfgenamen, familielieden, etc.) zoals de volledige identiteit, het adres, de contactgegevens, verwantschap, etc. evenals andere informatie met betrekking tot de laatste wilsbeschikking en de organisatie van de uitvaart. Deze gegevens zijn opgenomen in de privacyverklaring die aan de betrokken persoon wordt overhandigd bij het ondertekenen van de bestelbon of bevestiging van de opdracht. Deze gegevens zijn vereist binnen het  kader van de uitvoering diensten of levering van de bestelde goederen.

Op grond van fiscale en boekhoudkundige wetgeving dienen bepaalde gegevens voor 10 jaar te worden bewaard. Deze vertrouwelijke gegevens worden desgevallend ook verstrekt aan overheidsinstanties en de verschillende publieke en particuliere instanties die betrokken zijn bij de aangifte van een overlijden (bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen, erediensten, begraafplaatsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, gerechtsmedewerkers…). Ze zijn ook nodig voor het opstellen van overlijdensberichten.

De verzamelde gegevens worden opgenomen in het verwerkingsregister en kunnen worden geraadpleegd door een aanvraag te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, wiens identiteit hieronder staat vermeld.

De persoonsgegevens en foto’s die op onze website en andere media worden gepubliceerd, hebben alleen betrekking op de overledene en zijn bedoeld om het overlijden en eventueel ook de uitvaart aan te kondigen. Ze worden alleen vermeld met de expliciete toestemming van de betrokken persoon.

Volgens de GDPR zijn persoonsgegevens van overledenen niet onderworpen aan de nieuwe Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en kunnen daarom zonder enige tijdslimiet worden bewaard. Niettemin kan een betrokken persoon ten allen tijde verzoeken om de gegevens te verwijderen. Alle gegevens worden op papier en/of in digitaal formaat bewaard zolang een betrokken persoon niet de wens heeft uitgesproken om deze te verwijderen.

Alle gegevens worden in elektronische vorm opgeslagen op onze servers en/of de servers van onze onderaannemers. Ze worden beheerd in overeenstemming met de beveiligingsregels van de Europese Commissie voor dit soort servers en diensten. We doen er alles aan om alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de gegevens van de klant/overledene te beschermen onder de vorm van een middelenverbintenis. De betrokkene kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage, wijziging, beperking of schrapping (binnen wettelijke termijnen) of verzet tegen de overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Het volstaat contact op te nemen met ons uitvaartcentrum of een mail te sturen naar [email protected]. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – [email protected]) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

Digitaal condoleren

U hebt als bezoeker van onze website de mogelijkheid om digitaal uw rouwbetuigingen over te brengen aan de rouwende families. Het overbrengen van uw online rouwbetuiging gebeurt door middel van een elektronisch formulier. Het formulier omvat volgende elementen: uw naam, uw emailadres, uw adres en uw bericht aan de familie. Enkel de tekstvelden uw naam, uw e-mailadres en uw bericht aan de familie zijn noodzakelijke velden. Uw adres kiest u zelf of u het al dan niet meedeelt aan de familie. Dit kan nuttig zijn omdat soms gedachtenisprentjes worden nagestuurd. De formulieren worden rechtstreeks doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres door de verantwoordelijke die instaat voor het regelen van de uitvaart.

De ingestuurde rouwbetuigingen worden ook bewaard op de server voor het geval er zich een technisch probleem mocht voordoen en de rouwbetuigingen niet doorkomen tot bij de familie.

De rouwbetuigingen worden nooit openbaar vermeld op de website van Uitvaartcentrum Trouchau NV. De eigenaar van het e-mailadres waaraan het formulier in opdracht van de familie wordt gekoppeld, draagt de finale verantwoordelijkheid dat er correct wordt omgegaan met uw aangeleverde gegevens.

COOKIEBELEID

Uitvaartcentrum Trouchau NV draagt zorg voor uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren : uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code, die toelaat om uw browser te herkennen tijdens en na uw bezoek aan de website, dit is wat men een ‘session cookie’ noemt) of bij eventuele latere herhaalde bezoeken, dit is wat men een ‘permanent’ cookie’ noemt.

Het doel van een cookie is de interactie tussen de bezoeker van een website en de website gemakkelijker en sneller te maken en zo de bezoeker te helpen om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, om zo de inhoud of de publiciteit van een website aan te passen aan de smaak en behoefte van de bezoeker. Cookies kunnen geplaatst worden door de website zelf en door derde partijen waarvan de website gebruik maakt zoals Google of Facebook of andere sociale media.

 Uw toestemming

Gebruik van onze website heeft aanvaarding van het gebruik van cookies tot gevolg. Om de website optimaal te gebruiken dient u de cookies te aanvaarden. U blokkeert cookies via de instellingen van uw browser.  Blokkering van cookies kan de toegang tot en de gebruikerservaring van onze website hinderen.

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke klacht of speciaal verzoek met betrekking tot deze wettelijke vermeldingen kan per post worden verzonden naar het adres van de zetel van Uitvaartcentrum Trouchau NV. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – [email protected]) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen ons uitvaartcentrum is: mevrouw Isabelle Trouchau, bestuurder, Edingensesteenweg 129, 1500 Halle, 02/356.52.70 – [email protected].

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud.